fbpx

Daň z nemovitosti za rok 2019. Jak vyplnit přiznáni k dani z nemovitých věcí?

Jak vyplnit přiznáni k dani z nemovitých věcí? Jaké informace si připravit?

Máte stavbu

 • co je to za stavbu (dům, byt, garáž, objekt k podnikání, hala apod.)
  název obce
  název katastrálního území
  kód katastrálního území
  číslo popisné nebo evidenční
  číslo jednotky (např. byt)
  číslo parcely dle katastru nemovitostí
  rok dokončení stavby
  váš právní vztah ke stavbě (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
  výměru zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky v m2
  výměru podlahové plochy jednotky (např. bytu)

Máte pozemek

 • druh pozemku (orná půda, travnatý porost, rybník, chodník apod.)
  název obce
  název katastrálního území
  kód katastrálního území
  parcelní číslo a výměr parcely v m2
  váš právní vztah k pozemku (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
  výměru i parcely nebo zpevněné plochy v m2
  výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2

Pokud žádáte o osvobození od daně, musíte mj. uvést

 • právní důvody nároku na osvobození
  výši nároku na osvobození ve výměře v m2
  poslední rok osvobození, do kdy nemusíte platit tuto daň

Zvolte si formulář

Bude-li po vás formulář vyžadovat DIČ a to nevlastníte, použijte místo něj své rodné číslo s předponou „CZ“ (např.: CZ6903021111). Vámi zadaná data o nemovitostech zůstávají ve vašem počítači, neodesílají se na žádný server.

V případě problémů s formulářem můžete kontaktovat zákaznickou podporu na e-mailu priznani@aspekt.hm. Potřebujete-li pomoci s daňovými a účetními problémy, kontaktujte daňové oddělení společnosti ASPEKT HM, nejlépe e-mailem na adrese aspekt@aspekt.hm . Zde bude možné si smluvit placenou konzultaci.
Prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad)
Prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno
Online formulář je na webu daňové správy!
Pokud používáte zaručený elektronický podpis, můžete využít aplikaci pro online podání přiznání k dani z nemovitosti přímo na webu Daňové správy. Služba je kompletně zdarma.

Jak vyplnit přiznáni k dani z nemovitostí?

V záhlaví formuláře vyplňte, pro jaký finanční úřad podáváte přiznání. Nezapomeňte, že máte-li nemovitosti ve více krajích, přiznání k dani podáváte odděleně podle příslušnosti k místnímu krajskému finančnímu úřadu.

Příklad: Máte-li byt v centru Ostravy a chatu na Šumavě, budete podávat přiznání za byt k Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj a za chatu, resp. i za pozemek, naopak k Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj.

Pokud máte byt v Ostravě a chatu pod Pradědem, nově budete podávat daňové přiznání jen jedno, a to ke krajskému finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Oddíl I.

Vyplňte, zda přiznání podáváte jako občan, nebo jako fyzická osoba podnikající, resp. právnická osoba. Čísla účtů jsou nepovinným údajem. Rozhodně však nevynechejte telefonní spojení na vás, značně tím urychlíte komunikaci mezi FÚ a vámi v případě nepřesností v přiznání.

Jestliže máte zřízenou datovou schránku, budou vám písemnosti zasílány do datové schránky. Písemnosti, které do datové schránky zaslat nelze, tj. zejména takové, které nelze zkonvertovat do digitální podoby, anebo jsou výsledné datové soubory větší než 10 MB, vám budou doručeny na adresu místa pobytu/sídla nebo na adresu pro doručování, pokud ji v daňovém přiznání uvedete.

Oddíl II.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných pozemků tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. Dani z pozemků podléhá část pozemku nezastavěná nemovitou stavbou (tj. stavbou spojenou se zemí pevným základem) bez ohledu na to, zda tato stavba je či není předmětem daně ze staveb. Pozemek zastavěný movitou stavbou (tj. stavbou, která není spojena se zemí pevným základem) dani z pozemků podléhá.

Pro každý druh pozemku a pro každé katastrální území, v němž se přiznávané pozemky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani z pozemků. Samostatný list s údaji k dani z pozemků vyplňte i pro každý kód souboru lesních typů lesního pozemku, případně pro různou cenu pozemků rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.

Vyskytnou-li se v jednom katastrálním území dvě parcely téhož druhu pozemku se shodným parcelním číslem, kdy se jedná o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným způsobem a parcelu katastru nemovitostí, vykáží se jako jedna parcela pod jediným parcelním číslem se součtem jejich výměr na jednom listu k dani z pozemků, případně se vykáží každá jednotlivě na samostatném listu k dani z pozemků.

Oddíl III.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných staveb nebo jednotek (bytů nebo samostatných nebytových prostorů).

Pro každý druh stavby nebo jednotky, tj. bytu nebo samostatného nebytového prostoru, za každé katastrální území, v němž se přiznávané stavby nebo jednotky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani ze staveb. Stavby téhož druhu o shodném počtu dalších nadzemních podlaží nebo jednotky téhož druhu, nacházející se v téže stavbě, uveďte za každé katastrální území na jediném listě, případně na přílohách k tomuto listu.

Přiznáváte-li podle § 13a odst. 5 zákona daň ze staveb ve výši svého spoluvlastnického podílu na stavbě nebo jednotce, uveďte vždy na samostatném listu stavby nebo jednotky jednoho druhu v jednom katastrálním území se stejnou výší spoluvlastnického podílu.

Oddíl IV.

V této části uveďte vypočítanou celkovou výši daně z nemovitostí. Uveďte, kdo daňové přiznání sestavil (tj. např. sebe).
Ověřte si správnost výpočtu na naší daňové kalkulačce pro daň z nemovitých věcí.

Jak podání odevzdat?

 • Elektronické odeslání
  Odeslání poštou
  Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
  Osobní předání v podatelně finančního úřadu

ZDROJ: https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/jak-vyplnit-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci/